Fundación Vilaboa colabora para conseguir un

Mellora dos servizos de inserción laboral

A impartición de cursos de formación en diversas especialidades vai facer que a nosa poboación rural, xa mermada, dispoña de ferramentas que axuden á inserción laboral e revitalicen o rural galego.

Accións de promoción e fixación da poboación en nucleos rurais

Como medidas engadidas ás anteriores, A Fundación vai estudiar a forma de conxeguir fixar poboación nos nucleos rurais que o soliciten, por medio de accións a desenrolar neses nucleos destinadas a orientar, aconsellar ou facilitar os asentamentos de poboación, ben sexa en colaboración directa coas asociacións veciñais ou rurais, concellos e administracións; ben sexa adoptando unilateralmente accións que faciliten ditos asentamentos poboacionais.